52 kg Yves-Domenic Kentsch, 18, Boxclub Chemnitz 94 e.V.